GLAD KANIN

Foreningen for alle, der interesserer sig for kaniner

Vedtægter for Gladsaxe Kaninforening 

som revideret på generalforsamlingen den 16. marts 2019


§ 1

Foreningens navn er Gladsaxe Kaninforening og forkortes ”Glad Kanin”.


Foreningen er stiftet den 17. april 2013 og er en folkeoplysende forening med hjemsted i Gladsaxe Kommune. 


§ 2

Foreningens formål er at fremme interessen for kaniner i Gladsaxe Kommune samt Københavnsområdet.


Foreningen arbejder bl.a. for

 • at informere om og bidrage til udvikling af kaniners velfærd
 • at formidle viden og information om den glæde og livskvalitet, som hold af en eller flere kaniner kan give børn og voksne 
 • at arrangere aktiviteter for medlemmer i alle aldersgrupper og med alle typer af kaniner, herunder træning og stævner i kaninhop, bedømmelsesdage og udstilling af kælekaniner og racekaniner, medlemsmøder, seminarer og lignende.


§ 3

Som medlem kan optages enhver, der er interesseret i kaniner. Medlemmerne betaler et årligt kontingent. Størrelsen af kontingentet fastsættes på foreningens årlige generalforsamling.


§ 4

Optagelse kan ske ved henvendelse til foreningen på info@gladkanin.dk eller til den til enhver tid værende formand.


§ 5

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen på info@gladkanin.dk eller til den til enhver tid værende formand en måned før kontingentets udløbsdato.


§ 6

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse, med angivelse af foreløbig dagsorden, skal finde sted med fire ugers varsel pr. mail eller annonceres på foreningens hjemmeside. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til formanden senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde, har adgang til generalforsamlingen. Alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret.


Dagsordenen skal mindst indeholde:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af formand.
 7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
 8. Valg af revisor og suppleant.
 9. Eventuelt.


§ 7

Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt uanset det mødte antal stemmeberettigede medlemmer. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Vedtægtsændringer kan kun ske med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt mindst fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende.


§ 8

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter en generalforsamlings- eller bestyrelsesbeslutning eller efter skriftlig anmodning fra 2/3 af medlemmerne. Såfremt disse ønsker ekstraordinær generalforsamling skal de meddele, hvad der ønskes behandlet. Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 60 dage efter den er krævet efter samme regler, som gælder ved ordinær generalforsamling.


§ 9

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer og 2 suppleanter.


Formanden vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen vælges på skift for 2 år ad gangen. Der vælges 2 revisorer. Disse vælges på skift for 2 år ad gangen.


Bestyrelsen er bemyndiget til, med ansvar overfor generalforsamlingen, at træffe dispositioner på foreningens vegne. Under ansvar overfor bestyrelsen tegnes lokalforeningen af formanden. Ved stemmelighed har formanden den afgørende stemme. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.


§ 10

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.


§ 11

Udelukkelse af foreningen kan ske ved en bestyrelsesbeslutning herom.


§ 12

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.


§ 13

Vedtagelse om foreningens ophør eller sammenlægning med anden forening kan kun ske, når det vedtages med 2/3 stemmeflerhed af de stemmeberettigede på en generalforsamling. Er der mindre end 2/3 stemmeflerhed for foreningens ophør eller sammenlægning med anden forening, skal der, såfremt forslaget opretholdes, afholdes en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan afgøres ved almindelig stemmeflerhed.


I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler Dyrefondet.