GLAD KANIN

Foreningen for alle, der interesserer sig for kaniner

Vedtægter for Gladsaxe Kaninforening

 

§ 1

Foreningens navn er Gladsaxe Kaninforening og forkortes ”Glad Kanin”.

 

Foreningen er stiftet den 17. april 2013 og er en lokalforening af Danmarks Kaninavlerforening. Foreningens hjemsted er Gladsaxe Kommune.

 

§ 2

Foreningens formål er at fremme interessen for kaniner i Gladsaxe Kommune samt Københavnsområdet.

 

Foreningen arbejder bl.a. for

 • at informere om og bidrage til udvikling af kaniners velfærd
 • at formidle viden og information om den glæde og livskvalitet, som hold af en eller flere kaniner kan give børn og voksne
 • at arrangere aktiviteter for medlemmer i alle aldersgrupper og med alle typer af kaniner, herunder træning og stævner i kaninhop, bedømmelsesdage og udstilling af kælekaniner og racekaniner, medlemsmøder, seminarer og lignende.

 

§ 3

Som medlem kan optages enhver, der er interesseret i kaniner.

Der kan optages støttemedlemmer (sponsor). Gladsaxe Kaninforening fastsætter og opkræver selv kontingent til lokalforeningen.

 

§ 4

Optagelse kan ske gennem lokalforeningen eller gennem Danmarks Kaninavlerforenings hovedkontor for det til enhver tid gældende kontingent, der fastsættes hvert år på Danmarks Kaninavlerforenings repræsentantskabsmøde samt lokalt kontingent, jf. § 3.

 

Lokalforeningens bestyrelse kan, med ansvar overfor generalforsamlingen, udnævne medlemmer, der har udført en ekstraordinær virksomhed for foreningen, til æresmedlem. Lokalforeningen betaler kontingentet.

 

§ 5

Udmeldelse skal ske skriftligt til Danmarks Kaninavlerforenings hovedkontor inden 2 måneder før kontingentets udløbsdato. Er denne frist ikke overholdt, er medlemmet pligtig til at betale fuld kontingent for det kommende år, jf. Danmarks Kaninavlerforenings vedtægter § 4.

 

§ 6

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Indkaldelse sker gennem "Tidsskrift for Kaninavl " eller direkte til medlemmerne senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Ordinær generalforsamling finder sted hvert år inden udgangen af februar måned.

 

Dagsordenen skal mindst indeholde:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag og fastsættelse af kontingent, jf. § 3.
 5. Valg af formand
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
 7. Valg af revisor og suppleant.
 8. Valg af repræsentant (er) og suppleant (er) til repræsentantskabsmødet
 9. Eventuelt.

 

§ 7

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

§ 8

Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt uanset det mødte antal stemmeberettigede medlemmer. Fremmødte medlemmer over 15 år har stemmeret.

 

Skriftlig afstemning foretages ved alle valg. Vedtægtsændringer kan kun ske med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.

 

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter en generalforsamlings- eller bestyrelsesbeslutning eller efter skriftlig anmodning fra 2/3 af medlemmerne. Såfremt disse ønsker ekstraordinær generalforsamling skal de meddele, hvad der ønskes behandlet. Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 60 dage efter den er krævet efter samme regler, som gælder ved ordinær generalforsamling.

 

§ 10

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer og 2 suppleanter.

 

Formanden vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen vælges på skift for 2 år ad gangen. Der vælges 2 revisorer. Disse vælges på skift for 2 år ad gangen.

 

Bestyrelsen er bemyndiget til, med ansvar overfor generalforsamlingen, at træffe dispositioner på foreningens vegne. Under ansvar overfor bestyrelsen tegnes lokalforeningen af formanden. Ved stemmelighed har formanden den afgørende stemme.

 

§ 11

Bestyrelsen kan blandt foreningens medlemmer nedsætte de udvalg, den finder påkrævet.

 

§ 12

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 

§ 13

Udelukkelse af foreningen kan ske ved en bestyrelsesbeslutning herom. Samtidig med udelukkelsen skal dette meddeles Danmarks Kaninavlerforenings hovedbestyrelse, med begrundelse. Afgørelsen kan dog, af den pågældende person, indankes for lokalforeningens generalforsamling og evt. hovedbestyrelse.

 

§ 14

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Lokalforeningens regnskab kan af Danmarks Kaninavlerforenings hovedbestyrelse forlanges indsendt til revision af hovedforeningen.

 

§ 15

Foreningens medlemmer er i øvrigt underkastet "Danmarks Kaninavlerforenings vedtægter". Lokalforeningens vedtægter må på intet punkt være i strid med ”Danmarks Kaninavlerforenings vedtægter".

 

§ 16

Danmarks Kaninavlerforenings hovedbestyrelse, eller de af denne udpegede udvalgsmedlemmer, har iflg. § 23 i vedtægter for Danmarks Kaninavlerforening ret til at overvære alle lokalforeningers møder og tage ordet, dog uden stemmeret.

 

§ 17

Foreningen kan optage ungdomsmedlemmer i alderen fra 0 – 17 år. Hvis der oprettes en selvstændig ungdomsafdeling, anvendes "Vedtægter for ungdomsmedlemmer” under Danmarks Kaninavlerforening.

 

§ 18

Vedtagelse om foreningens ophør eller sammenlægning med anden forening kan kun ske, når det vedtages med 2/3 stemmeflerhed af de stemmeberettigede på en generalforsamling. Er der mindre end 2/3 stemmeflerhed for foreningens ophør eller sammenlægning med anden forening, skal der, såfremt forslaget opretholdes, afholdes en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

 

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler Danmarks Kaninavlerforening, hvor de skal øremærkes til ungdomsarbejdet.